Общество

В три градини вече има клуб „Съвременен родител“

На встъпителна пресконференция бяха обявени целите и приоритетите пред спечеления от Община Пещера проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.16-2017,  Приоритет 2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства, с Договор №БС-33.16-2-005/03.10.2017г., между Община Пещера в партньорство с ДГ ,,Деница“, ДГ,,Иглика“ , ДГ ,,Слънчо“ гр.Пещера и  ЦОИДУЕМ гр.София

Дейността на проекта ще се осъществява на територията на  Общинска администрация Пещера и трите ДГ ,,Деница“, ,,Иглика“,  ,,Слънчо“ гр.Пещера и е с обща стойност 26 404 лв.

През месец октомври 2017 г. започна дейността на клуб ,,Съвременен родител“. По дейност №5 от проекта се основаха  три подгрупи на клуба в трите детски градини. В дейността им вземат участие 21 родители, 15 доброволци и трима модератори – учители. Вече преминаха първите сбирки на клубовете в трите детски градини. През целия период на проекта до 30.09.2019г. ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на родителите, доброволците, директорите и учителите по проекта с цел подпомагане на родителите за разрешаване на възникнали проблеми, индивидуална работа с родители, които не желаят да пускат 5-6 годишните си деца, подлежащи на задължително обучение  в детска градина или имат други проблеми от различно естество. Родителите ще подпомагат и ще участват в дейността на детските клубове по интереси, ще участват и в общо обучение с учителите . Клубовете от трите детски градини ще провеждат и общи сбирки, на които ще се обсъждат актуални теми за развитието и възпитанието на децата .

През месец ноември 2017г ще се проведе съвместно двудневно обучение на родители и учители по Дейност 3 от проекта-,,Конференции, обучения, семинари, кръгли маси“ на тема ,,Да опознаем своите деца“, в рамките на което ще се разискват и проблеми на интеграцията на децата от различни етнически групи и методи за по-пълно обхващане на децата в ДГ.

От месец ноември 2019 г. започна и дейността на шест клуба по интереси – по два във всяка от детските градини, партньори по проекта. Клубовете ще работят за създаване на подкрепяща и развиваща интересите и способностите на децата среда, която стимулира изграждането на образователни, социални, здравни умения и навици, за овладяване на български книжовен език, подобряване  образователните резултати на децата от етническите малцинства.

Три от клубовете  работят по Допустима дейност 3 ,,Подобряване образователните резултати на деца от етнически малцинства“. Два от тях са в ДГ,,Иглика“ и един в ДГ,,Слънчо“ и три клуба по допустима дейност 4 ,, За овладяване на български книжовен език от деца от етнически малцинства“. Два  такива клуба ще работят в ДГ,,Деница“ и един в ДГ,,Слънчо“. В клубовете ще бъдат включени 110 деца  и 6 учители от трите детски градини в два периода – от 01.11.2017 до 30.06.2018г. и от 01.11.2018г. до 30.06.2019г.

Коментари