Институции

Днес общинските  съветници  на  двадесет и девето заседание 

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на  двадесет и девето заседание  на  Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на    29. 11. 2017 г.   / сряда/  от  14.30 часа в залата на НЧ „Сергей Румянцев 1909 “, кметство Капитан Димитриево, с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за подготовката на Община Пещера за зимното поддържане и     снегопочистване през оперативния сезон 2017-2018г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Иван Спиров Директор на ОП“ЧПОИ“

2. Информация за изпълнение на дейностите по обхват и задържане в образователната система на деца и ученици в Община Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева – Гл. експерт „Образование“

3. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г. и разчета за капиталови разходи за 2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

4. Проект за ПУП – Парцеларен план за нов подземен водопровод, промишлен водопровод и силови електрокабели през имоти собственост на Община Пещера и поставяне на кабел и две измервателни плочи за замерване електрохимична защита в имот собственост на Община Пещера в местност «Широките ливади».

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

5. Даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.4.36 и идентификатор 56277.4.59 по КККР на гр. Пещера, смяна на предназначението им и отреждането им в УПИ II – Обществено обслужване, търговия и услуги в местност „Баташки път“ по ККР на гр. Пещера с приложена скица- проект и задание.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

6. Промяна на регулацията между УПИ II-669, УПИ III – 669 собственост на наследници на Атанас Йорданов Бакалов и улица с о. т. 186, 185, 184, с. Радилово.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отделф „Общинска собственост“

7. Отмяна на Решение № 379/26.10.2017г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.3.70.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

8. Питания.

Коментари