Институции

В сряда – двадесето заседание на Общински съвет Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 02. 2013 г. /сряда/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане отчета на бюджета на Община Пещера за 2012година и доклад за общинския дълг.
Докладва: Кметът на Oбщината
2. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2013 година.
Докладва: Кметът на Oбщината
3. Приемане Отчет на бюджетните финансови средства отпуснати на читалище „Развитие 1873“ – Пещера, читалище „Зора“ с.Радилово, читалище „Сергей Румянцев“ с. Капитан Димитриево през 2012 година.
Докладва: Кметът на Oбщината
4. Приемане на Правила за определяне условията и реда за ползването на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта.
Докладва: Кметът на Oбщината
5. Текущи.
5.1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.2. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.3. Съгласуване на актуализация на Стратегическия план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2011-2013г. и актуализация на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.4. Съгласуване на Годишен план за дейността на Звено вътрешен одит при Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.5. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.6. Приемане на План за енергийна ефективност на Община Пещера 2012-2015г., както и Общинска програма за енергийна ефективност на Община Пещера 2012-2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.7. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2015 година на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.8. Отмяна на Решение № 254 от 29.04.2005г. на Общински съвет – Пещера за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.9. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 297/31.01.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.10. Даване съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за улица – тупик с осови точки 601а-601б, с който част от тази улица в размер на 8.00кв.м. се приобщи към УПИ – ХХХV – гараж в кв.141 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.11. Даване съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за изменение на уличната регулация на част от кв.24 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.12. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП – Парцеларен план за линеен обект – трасе за промишлен водопровод, захранващ ПИ № 016039 в м.“Сухия Дъбовик“ по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.13. Допълване на Решение № 293, взето на заседание от 31.01.2013г., Протокол 19/31.01.2013г. на Общински съвет – Пещера за даване на разрешение за изготвяне: ПУП – Парцеларен план за трасета на линейни обекти – водопровод, канализация и електропровод за захранване на имот № 189004 и имот № 189001 по КВС на с.Радилово, Община Пещера, местност „Горна Махала“ и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.14. Изменение и допълнение на Наредба за базисни цени на недвижимите имоти на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.15. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.16. Издаване запис на Заповед в размер на 288 206.50 лв. по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO 001/1=1-12/2015/053 за проект „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст в Община Пещера“.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.17. Приемане на оценка и продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост – № 300.131 в местността „Агово“ и № 300.73 в местността „Горна бялча“.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.18. Даване съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Тракия Енерджи“ АД гр. Пловдив за изграждане на нов ЖР стълб № 5 в ПИ № 012307/проектен/ и нов ЖР стълб №6 в ПИ № 012305 , местност „Узун драгасия“ землище на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6. Питания.

Коментари