Институции

В СОУ „Св. КЛ. Охридски – целодневна организация на учебния ден

Пещера. Със Заповед РД09-1788/ 13.11.2014 г. на Министъра на Образованието, СОУ“СВ. Климент Охридски“-Пещера е определено за средищно. На целодневна организация на учебния ден са учениците от 1 до 5 клас разпределени в 5 полуинтернатни групи. Учениците от начален и прогимназиален етап имат на разположение оборудвани стаи за отдих, малък и голям физкултурен салон, както и две открити спортни площадки, които децата използват във времето определено за организиран отдих и спорт. Часовете за самоподготовка са 2, като се спазват следните принципи:
– Припомняне на преподадения материал за деня
– Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката
– Усвояване на учебното съдържание с разбиране
– Старателно написване на домашната работа по предмети
Учениците разгръщат творческия си потенциал по време на заниманията по интереси. Рисуват картини, изработват украса и декорации, апликират и оцветяват. Провеждат се различни инициативи, с които децата се запознават със здравословното хранене, ползата от опазването на природата и други.

Коментари