Институции

В Пещера ще провеждат обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци

Пещера. Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:

На 12 декември 2011 година в 17 ч в залата на НЧ „Развитие“ гр. Пещера. На 13 декември 2011 в от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово. На 13 декември 2011 от 19 часа в читалище „Сергей Румянцев“ с. Капитан Димитриево. Приканваме гражданите от общината да присъстват и изразят становища и дадат предложения. Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница на общината. Становище и предложения по изменение на Наредбата могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.“Дойранска епопея“ № 17 и на електронен адрес mayor@peshtera.bg , подписани с електронен подпис.

 

Проект

за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера

Глава втора  „Местни данъци”, Раздел І, „Данък върху недвижимите имоти”

чл. 15 придобива следното съдържание:

„Чл. 15.  Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

Мотиви: Горепосоченото предложение има за цел да  осигури  средства за подготовката и управлението на проекти по национални и международни програми, запазване качеството на предоставяните услуги, както и подобряване привлекателността и качеството на живот в Община Пещера. Разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ предоставят възможност  Общинският съвет да определя с наредбата размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Коментари