Общество

В Пещера ще има подвижна урна за хора с трайни увреждания

Написано от Пещераинфо

Пещера. Съгласно чл. 176 ал.1 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания за които упражняването на избирателното им право в изборното помещение е невъзможно, но искат да гласуват с подвижна избирателна урна, трябва да заявяват желанието си до 22.09.2011 г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до кмета на общината. Необходимо е да се поясни, че съгласно чл. 53, ал.1, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред кмета на общината, съответно от кмета на кметството по настоящия адрес на лицето и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.
В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна урна  се заличават от избирателния списък и се вписват от органа по чл. 40, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна урна.

Коментари