Институции

В Пещера ще има нова Наредба за местните такси и цени.Вижте Тарифата

Написано от Пещераинфо

Пещера.Нова „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера“ е предложена на вниманието на жителите на община Пещера.

Предложената нова Тарифа към Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на Община Пещера е след извършен финансов анализ на база счетоводни данни, при отчитане на вида и обема на осъществяваните от общинската администрация дейности, както и времето, необходимо за всяка дейност и упражняване на функциите свързани с контрол при администрирането на местните такси. Приложен е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и формирането на съответните разходи.

Размерите на таксите, които се предлагат за приемане от Общински съвет Пещера, са определени при отчитане на преките разходи по предоставяне на услугата, включващи разходите за възнаграждения и осигуровки на длъжностните лица, които изпълняват съответната процедура и разходите за материали, както и непреките разходи, изразяващи се в обучение на персонала за повишаване на професионалната квалификация, електрическа енергия, софтуер, интернет и телефонни услуги. Същите са пресметнати при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, както и постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

ТАРИФА по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Раздел първи – Такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
ТСУ 1 Издаване на скица за недвижим имот Такса: За физически лица:

20.00лв. за формат А4

25.00 лв. за формат А3

За юридически лица:

50,00 лв. за формат А4

100.00 лв. за формат A3

ТСУ 1 А Издаване на комбинирана скица за недвижим имот За физически и юридически лица :

 

1.Справка :

– 5.00 лв. за един имот

– 10.00  лв. за повече за един имот

2.Заплащане на дължима такса  за изготвяне на комбинирана скица на  обекта от КК и КР и действащ регулационен план за УПИ/имот:

За физически и юридически лица:

– 80 .00лв. за формат А4

– 160.00  лв. за формат А3

За бързи услуги таксите  се увеличават в двоен размер.

ТСУ 2 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот Такса:

За физически лица:    15.00 лв.

За юридически лица: 30.00 лв.

 

ТСУ 3 Издаване на удостоверение , относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии Такса:

20.00 лв. – Заповед  / Удостоверение

ТСУ 4 Издаване на скица за виза за проектиране Такса:

За физически лица:

20.00лв. за формат А4

25.00 лв. за формат А3

За юридически лица:

50,00 лв. за формат А4

100.00 лв. за формат A3

 

4.1 Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

4.2.Виза за застрояване в земеделски територии без нали

чие на промяна на предназначението

4.3.Издаване виза за узаконяване на строеж

Такса:

 

4.1.  – 20.00 лв.

 

4.2. –  20.00лв.

 

4.3. –  45.00 лв.

ТСУ 5 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Такса:

15.00 лв.

ТСУ 6 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

6.1 присъствие на служител по чл. 223 ал.2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

 

6.2 проверка за съответствието на строежа с издадените строителни книжа

Такса:

 

6.1-20.00 лв. за строеж

6.2-безплатно

ТСУ 7 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство За физически лица:    30.00 лв.

За юридически лица: 60.00 лв.

ТСУ 8 Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ Такса:

За физически лица:20.00 лв.

За юридически лица: 40,00 лв.

ТСУ 9 Издаване на удостоверения за търпимост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ
-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП до 40,00кв. м. 200.00 лв.

 

-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП от 41,00 до 99,00 кв.м. 300.00 лв.

 

-за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м.,както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 500.00 лв.
-за жилищни сгради с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2 000 кв.м.от която 60 на сто е с жилищно предназначение , както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението 800.00 лв.

 

-за жилищни сгради с височина над 10 м.и с разгъната застроена площ над 2 000 кв.м., от коя то 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 1500.00 лв.

 

-за строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 100 кв.м.,както и за строежите извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им 600.00 лв.

 

 

 

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв.м.,за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв.м., както и за строежи те извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им 1000.00 лв.

 

– за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м.,както и за основните ремонтни преустройства 1200.00 лв.

 

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по т.9”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им. 1600.00 лв.

 

-за мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основни те им ремонти и реконструкции По 1000.00 лв. на км.

 

-за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции По 2000.00 лв. на км.

 

ТСУ 9А  Издаване на удостоверения за търпимост по параграф 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ
-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП до 40,00кв. м. 200.00 лв.

 

-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП от 41,00 до 99,00 кв.м. 300.00 лв.

 

-за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м.,както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 500.00 лв.
-за жилищни сгради с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2 000 кв.м.от която 60 на сто е с жилищно предназначение , както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението 800.00 лв.

 

-за жилищни сгради с височина над 10 м.и с разгъната застроена площ над 2 000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 1500.00 лв.

 

-за строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 100 кв.м.,както и за строежите извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им 600.00 лв.

 

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв.м.,за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв.м., както и за строежи те извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им 1000.00 лв.

 

– за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м.,както и за основните ремонтни преустройства 1200.00 лв.

 

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по т.9”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им. 1600.00 лв.

 

-за мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основни те им ремонти и реконструкции По 1000.00 лв. на км.

 

-за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции По 2000.00 лв. на км.

 

ТСУ 10 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот Такса: за физически лица –  30.00 лв.

За юридически лица – 60.00 лв.

ТСУ 11 Издаване на констативен протокол и  удостоверение за степен на завършеност на строеж Такса: 60.00 лв.
ТСУ 12 Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ” Такса:

А 4 -5 лв./ за страница

А 3 – 10 лв./за страница

CD – 10 лв./ магнитен носител

ТСУ 13  13.1.Одобряване на схема върху частен имот Такса:

30.00 лв.за граждани

50.00 лв.за юридически лица

13.2.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

 

 

Такса:

30.00 лв.за граждани

50.00 лв.за юридически лица

ТСУ 13 A Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи.

 

Такса:

30.00 лв.за граждани

50.00 лв.за юридически лица

ТСУ 14 Издаване на разрешение за строеж Такса:

1.За физически лица –     50.00 лв.

2.За юридически  лица – 100.00 лв.

ТСУ 15 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

15.1 Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Такса:

1.За физически лица –    30.00 лв.

2.За юридически  лица – 40.00 лв.

15.2 Издаване на разрешение за строеж на огради Такса:

1.За физически лица: 1,00 лв.за 1 л.м.

2.За юридически  лица: 2,00 лв.за 1 л.м.

 

ТСУ 16 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Такса: 50 % от предвидената такса по общия ред

 

ТСУ 17 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

 

1. Строежи IV категория – при наличие на окончателен доклад
от лицето упражняващо независим строителен надзор в

строителството:

Строежи с РЗП до 100,00 кв.м.
150,00 лв.
Строежи с РЗП от 100,00 кв.м. до 200,00    кв.м.        200,00 лв.
Строежи с РЗП от 200,00 кв.м. до 500,00    кв.м.       350,00 лв.
Строежи с РЗП от 500,00 кв.м. до 1000,00 кв.м.      500,00 лв.
Строежи с РЗП над 1000,00 кв.м.      650,00 лв.
Реконструкции, преустройства, обновявания, основни ремонти,
смяна на предназначението на строежите и др. от тази категория.
Съответната цена, определена за вида на строежа;
    100,00 лв.
Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI
клас и съоръжения към тях
   150,00 лв./м.
Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 150 лева;
Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в
урбанизирани територии с високо и средно застрояване както и
външни връзки (захранване с електричество и ВиК)
    150,00 лв.
2. Строежи V категория – въз основа на служебна проверка на
обстоятелствата по чл. 168 от ЗУТ по документацията и
съответствието на строежа с нормативните изисквания:

Строежи с РЗП от 50,00 кв.м. до 100,00 кв.м.

 

 

 

100 лв.

Строежи с РЗП от 100,00 кв.м. до 200,00 кв.м.  

150,00 лв.

Строежи с РЗП от 200,00 кв.м. до 500,00 кв.м.  

300,00 лв.

Строежи с РЗП от 500,00 кв.м. до 1000,00 кв.м.
 

450,00 лв.

Строежи с РЗП над 1000,00 кв.м.  

600,00 лв.

Реконструкции, преустройства, обновявания, основни ремонти и
смяна предназначението на строежите и др. от тази категория.
Съответната цена, определена за вида на строежа;
 

100.00 лв.

Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, изграждани в урбанизирани територии, основни ремонти и реконструкции по 200 лв.на км., но не повече от 3000 лв.
 

 200,00 лв.
Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура , изграждани
извън урбанизираните територии, както  и основни ремонти и реконструкции
по 250 лв.на км., но не повече от 5000  лв.
 

 

250,00 лв.

ТСУ 18 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Такса:

За физически лица –

по 0.50 лв.на кв.м. /  РЗП, но не по-малко от 50 лв.

За юридически лица:  1.00 лв. /кв.м/ РЗП , но не по-малко от 100 лв.

За паркове, градини и зелени площи-по 10 лв. на дка, но не по-малко от 30 лв.

ТСУ 18 А Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за узаконяване 18.1а. По 1.50 лв.на кв.м., не по-малко от 90 лв./- в троен размер

18.2а.За физически лица: 1.20 лв. /кв.м/,разгъната площ, но не  по-малко от 60 лв.- в троен размер

за юридически лица :2.40 лв. /кв.м./,разгърната площ ,но не по-малко от 120,00 лв.-в троен размер

18.3а. По 1.20 лв.на кв.м., разгъната площ,но не по малко от 60,00 лв.-в троен размер

ТСУ 19 Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ

а/за проекти за строителство/технически и работни проекти/за нови сгради,пристройки и надстройки

б/за проекти за преустройство,основен ремонт и смяна на предназначение то на съществува щи сгради или части от тях

в/за проекти за частни пътища и съоръжения към тях,за проекти за елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни,кабелни и др.мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в 1-ва и 2-ра категории

г/за проекти за паркове,градини и озеленени площи,за основните им ремонти и реконструкции

д/за узаконяване на обекти

Такса: а/0,50 лв. на кв.м. на РЗП, но не по-малко от 30 лв.

б/0,40 лв.на кв.м. на РЗП, но не по-малко от 20 лв.

в/По 0,10 лв.на л.м., но не по-малко от 30 лв.

г/По 10 лв.на декар, но не по-малко от 30 лв.

д/В троен размер от предходните точки

ТСУ 20 Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища

а/за подвижен обект

б/за единичен обект

в/за комплекс от две обекта

г/за комплекс с повече от два обекта

Такса:

 

а/ 40 лв.

б/ 80 лв.

в/120 лв.

г/ 160 лв.

ТСУ 21 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

 

Такса: За физически лица: 3,00 лв.на ден

За юридически лица: 6,00 лв. на ден

ТСУ 22 Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот

 

Такса: за физически лица: 30.00лв.           -за юридически лица: 60.00 лв.
ТСУ 23 Издаване на служебна бележка за разкопаване на улични и тротоарни настилки.

 

Депозит: На база актуални цени за извършване на възстановителните строително-ремонтни дейности
ТСУ 24 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти Такса: За физически лица:

0.50 лв. /кв.м,  но не по-малко от 30 лв. /

За юридически лица: 1.00 лв./кв.м, но не по-малко от 60 лв./

 

ТСУ 25

Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционни проекти

/по които се издава разрешение за строеж/

25.1. По 0.50 лв.на кв.м., РП , не по-малко от 30 лв./

25.2.За физически лица: 0.40 лв. /кв.м/,разгъната площ, но не  по-малко

от 20 лв.

25.3. По 0.40 лв.на кв.м., разгъната площ,но не

по- малко от 20,00 лв

ТСУ26 Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура Такса:  26.1 –

а/  50.00 лв.

б/ 50,00лв.на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 50 л.м.

в/ 200,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 500 л.м.

г/300,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 1000 л.м.

26.2 –

а/  50.00 лв.

б/ 50,00лв.на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 100 л.м.

в/ 150,00 лв. на 1 л.м.+0,50 лв. за горницата над 500 л.м.

г/300,00 лв. на 1 л.м.+0,50 лв.за горницата над 1000 л.м.

26.3 –

а/ 5,00 лв.на 1 л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

б/50,00 лв.за 1 л.м.

в/ 50,00 лв.за 1 л.м.

г/ 0,10 лв.за  1 л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

ТСУ 27 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Такса:

За физически лица:    30.00 лв.

За юридически лица: 50.00 лв.

ТСУ 28 Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план Такса:

28.1 За физически лица:  50.00 лв.

За юридически лица: 100.00 лв.

ТСУ 29 Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива Такса:

За физически лица – 50.00 лв.

За юридически лица – 100.00 лв.

ТСУ 29 A Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива Такса:

/сбор от таксата за строително разрешение, плюс таксата за одобряване на проект,плюс таксата за одобряване на ПУП,плюс таксата за издаване на оценка от Общински експертен съвет по устройство на територията , увеличена с 30%/.

ТСУ 30  

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 

Заверка на заповедна книга

Такса:

 

30.1 – 20.00 лв.

 

30.2- безплатно

ТСУ 31 Приемане и удостоверяване предаването  на екзекутивна документация Такса:

2.00 лв./ кв.м./л.м./

не по-малко от 20.00 лв./

ТСУ 32 Вписване на промени в собствеността в разписната книга към действащия план Такса: безплатно
ТСУ 33 Попълване/поправка/ на кадастрален план Такса:

За физически лица: 30,00 лв. за един имот

За юрид. лица: 60,00 лв. за един имот

ТСУ 34 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Такса:

За физически лица:    30.00 лв.
За юридически лица: 60.00 лв.
ТСУ 35 Допускане изработването на проекти за изменение на ПУП Такса:

За физически лица:    30.00 лв.

За юридически лица: 60.00 лв.

ТСУ 36 Освидетелстване на сгради и издава не на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Такса: безплатно
ТСУ 37 Издаване на акт за узаконяване Такса:

1.За физически лица –     150.00 лв.

2.За юридически  лица – 300.00 лв.

 

 

Раздел втори – Такси за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Възстановяване или промяна на име Не се таксува
2. Издаване на удостоверение за наследници 3 лв.
3. Издаване на удостоверение за семейно положение 3 лв.
4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3 лв.
5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 3 лв.
6. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3 лв.
7. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 3 лв.
8. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 3 лв.
9. Адресна регистрация по постоянен адрес 3 лв.
10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 3 лв.
11. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 3 лв.
12. Адресна регистрация по настоящ адрес 3 лв.
13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 3 лв.
14. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 3 лв.
15. Издаване на удостоверение за правно ограничение 3 лв.
16. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3 лв.
17. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Не се таксува
18. Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина /актове за раждане, за брак и за смърт/ 40 лв.
19. Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние/прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 40 лв.
20. Промяна в актовете за гражданско състояние Не се таксува
21. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние Не се таксува
22. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 3 лв.
23. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал Не се таксува
24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 3 лв.
25. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път Не се таксува
26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3 лв.
27. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 3 лв.
28. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 5 лв.
29. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 3 лв.
30. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3 лв.
31. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 3 лв.
32. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции Не се таксува
33. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 5 лв.
34. Припознаване на дете Не се таксува
35. Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 30 лв.
36. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Не се таксува
37. Издаване на всички други удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 3 лв.
38. Регистрация на документи за сключване на граждански брак

а) Документи за сключване на граждански брак

б) Документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден

20 лв.

40 лв.

39 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 3 лв.

 

 

Раздел трети – Такси за административни услуги – търговия, туризъм, транспорт

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на разрешения за търговия на открито. 3,00 лв.
2. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки безплатно
3. Категоризиране на туристически обекти

– категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

– категоризиране на места за настаняване  клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

-категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

4. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

5. Категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

6. Категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

5. Други административни услуги, свързани с категоризация на туристическите обекти

а) за вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти

б) за издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект

в) за изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената за средства за подслон, маста за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

6. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници 20.00 лв.

 

 

Раздел четвърти – Такси за притежаване на куче

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Притежаване на куче 15 лв.

 

 

Раздел пети – Такси за административни услуги – селско стопанство, екология и земеползване

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси    2,00 лв. за документа

по 2,00лв. на куб.м. за земни маси

     2,00 лв. за документа

по 3,00 лв. на куб.м. за строителни отпадъци

3. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 10,00лв.
4. Издаване на разрешение за кастрене на дълготрайни декоративни и плодни дървета и премахване на плодни дървета в гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево  10,00 лв.
5. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 2,00лв.на дърво или лоза;

6.00лв.   за разрешението

6. Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесении имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия/гръмотевични бури, градушки, засушавания, заледявания,поледица,валежи,ниски температури,силни ветрове,висока снежна покривка,есенни и пролетни слани/. 5,00 лв.
7. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства безплатно
8. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър безплатно
9. Проверка на заявления и жалби по Закона за опазване на селскостопанското имущество безплатно
10. Издаване на заповед по чл.34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за неправомерно ползване на земеделски земи безплатно
11. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика 10,00 лв.
12. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга безплатно
13. Издаване на документ за собственост при продажба на едър рогат добитък 3,00 лв.
14. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци безплатно
15. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие” безплатно
16. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение    40.00лв.
17. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд        6 лв./куб.м. – за измерване, кубиране и маркиране на дървесина;
         2 лв. за 1 брой – за издаване на позволително за извозване на дървесина

 

 

 

Раздел шести – Такси за административно-технически услуги – общинска собственост

 

  Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове безплатно
2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 15,00
3. Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение Безплатно
4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Справки-безплатно

Копия-2,00 лв./стр.

5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 15.00 лв.
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 15.00 лв.
7. Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка 30.00 лв.
8. Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди Съгласно Тарифа утвърдена от Министерски съвет
9. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот 15,00 лв.
10. Настаняване в общинско жилище 5,00 лв.-за жилищен имот
11. Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти 2% върху стойността на сделката
12. Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове безплатно

Раздел седми – Такси за административни услуги – социални дейности

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Приемане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ на лица от бюджета на Община Пещера безплатно
2. Изработване и издаване на карти за преференциално паркиране. безплатно
3. Домашен социален патронаж Съгласно ЗМДТ

 

 

Раздел осми – Административни такси по други закони и кодекси

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на удостоверение УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж безплатно
1.1 Изготвяне на образец УП-2. – по чл.5, ал.7 от КСО безплатно
1.2 Изготвяне на Обр.3.-по чл.5, ал.7 от КСО безплатно
2. Издаване на декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК. 3,00лв.
3. Издаване на удостоверение по чл.47, ал.2 от ЗОП 5,00лв.
4. Предоставяне на копие от документ,съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка Съгл.Заповед на МФ
5. Регистрация на сграда в режим на етажна собственост безплатно
6. Регистрация на сдружение на собственици в сграда в режим на етажна собственост безплатно

Раздел девети – Такси за административни услуги – местни данъци и такси

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка За физич.лица: 3,00 лв.

За юрид.лица: 10,00 лв.

2. Издаване на удостоверение за данни,декларирани по Закона за местните данъци и такси 3,00 лв.
3. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 3,00 лв.
4. Издаване на удостоверение за декларирани данни/дубликат на квитанция за платени данъци/ 3,00 лв.
5. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство 3,00 лв.
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси За физич.лица: 3,00 лв.

За юридич.лица: 5,00 лв.

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината безплатно
8. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство,без лек автомобил безплатно
9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество,с изключение на недвижим имот,ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства безплатно
10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата безплатно
11. Приемане и обработване на декларация за имот,който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 % до 100%,съгл.чл.25,ал.2 от ЗМДТ безплатно
12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти,придобити от предприятия безплатно
13. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък безплатно
14. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции безплатно
15. Заверяване на молби-декларации по обстоятелствена проверка безплатно
16. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци безплатно
17. Приемане и обработване на декларации за облагане с туристически данък. безплатно
18. Издаване на удостоверение за декларирани данни на частни съдебни изпълнители 20 лв.
19. Изготвяне на копие от данъчна декларация без приложения за частни съдебни изпълнители 25 лв.
20. Изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за частни съдебни изпълнители 30 лв.

 

Раздел десети – Такса за битови отпадъци

 

Съгласно Решение № 571/08.02.2019 г.

 

 

Раздел единадесети – Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:
1.1. За производители със селскостопанска продукция:
а) на ден на кв. м . 1,10 лв.
б) на месец на кв. м. 22 лв.
в) за ползване на маса, собственост на пазара за един ден 2,10 лв.
г) за ползване на маси, собственост на пазара за един месец 40,00 лв.
1.2. За търговци на селскостопанска продукция и цитрусови плодове:
а) на ден на кв. м. 1,50 лв.
б) на месец на кв. м. 30,00 лв.
в) за ползване на маса, собственост на пазара за един ден 2,70 лв.
г) за ползване на маси, собственост на пазара за един месец 60,00 лв.
2. За складиране на селскостопанска продукция на ден за 1 кв.м. 0,40лв.
3. За ползване на пазара с цел търговия с промишлени стоки:
3.1. В зона “промишлен сектор”:
а) на ден на кв. м. 1,45 лв.
б) на месец на кв. м. 30,00 лв.
в) за ползване на маса, собственост на пазара за един ден 2,50 лв.
г) за ползване на маси, собственост на пазара за един месец 56,00 лв.
3.2. В зона “открита пазарна площ”(в съботен ден), за 1кв.м. 1,80 лв.
3.3. За продажба на промишлени стоки на походно легло на ден. 2,00 лв.
4. Такса за запазено място, на кв.м. на ден. 0,84 лв.
5. За продажба с лекотоварен автомобил или паркиране на лекотоварен автомобил със стока в района на пазара – на ден. 7,00 лв.
6. За продажба с товарен автомобил или ремарке –  на ден. 11,00 лв.
7. За продажба с лек автомобил или паркиране на лек автомобил със стока в района на пазара – на ден 5,30 лв.
8. За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение:
8.1. За търговска дейност на открито се събира такса на квадратен метър на ден:
а) в първа зона. 0,85 лв.
б) във втора зона. 0,50 лв.
8.2. За разполагане на маси, столове, витрини пред кафенета и ресторанти се събира такса на квадратен метър на ден. 0,24 лв.
8.3. За ползване на обществени места за разполагане на детски развлекателни автомобили и др. на ден 1,20 лв. на 1бр.
8.4. За търговия с преместваеми съоръжения (машини) за продажба на сладолед, пуканки, понички и др.подобни по време на събори и празници и др. еднократни случаи  – на ден . 4,80 лв. на 1бр.
8.5. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на промишлени стоки се събира такса на квадратен метър на ден. 1,80 лв.
8.6. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, скари и др., се събира такса на квадратен метър на ден. 1,20 лв.
9. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали, дърва за огрев и др. се събира такса на квадратен метър за месец или за част от месеца:
а) в първа зона. 1,20 лв.
б) във втора зона. 0,96 лв.
в) в селата. 0,60 лв.

 

 

 

 

 

 

Раздел дванадесети – Такси за детски ясли, детски градини, детска кухня,лагери и други общински социални услуги

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси според доходите на член от семейството, в следните размери:
а) при доход на член от семейството над гарантирания минимален доход – диференцирана такса съобразно посещаемостта 40,00 лв.
б) при доход на член от семейството до гарантирания минимален доход – диференцирана такса съобразно посещаемостта. 20,00 лв.

Раздел тринадесети – Такса за гробни места

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1.
а) За ползване на гробни места за 8 години безплатно
б) За ползване на гробни места до 15 години 45.00 лв.
в) За вечни времена 200.00 лв.
2. За ползване на семейни гробни места: 300.00 лв.
3. За придадени по регулация маломерни гробни места съответната част от таксата, определена за гробното място

 

4. За урнов гроб Намалени с 50 на сто от таксите по т.1, буква „б“ и „в“

 

 

 

Раздел четиринадесети – Услуги по “Весели ритуали”

 

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1. Ползване на ритуална зала 30,00 лв.
2. Музикално аудио-озвучаване. 5,00 лв.

Раздел петнадесети – Услуги по „Тъжни ритуали”

  Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1. Изкопаване и заравняване на гробно място
1.1 За ново гробно място 50,00 лв.
1.2 За старо гробно място – доплащане за обработка на тленни останки 70,00 лв.
1.3 За урнов гроб 25,00 лв.
2. Преместване и полагане на тленни останки в друг наследствен гроб 120,00 лв.
3. Ексхумация 200,00 лв.
4. Еднократно почистване на гробно място в зависимост от състоянието 15,00 лв.
5. Поддържане на гробно място
За три месеца 30,00 лв.
За година 90,00 лв.
6. Заравняване на гробно място 25,00 лв.
7. Справка за гробно място 2,00 лв.
8. Провеждане на тъжен ритуал от длъжностно лице на Общината 15,00 лв.
9. За урнов гроб се заплащат таксите по т.1 и т. 1. 2 , намалени с 50 %.

 

Раздел шестнадесети – Услуги стопански дейности

 

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1. За ползване на поливна вода в гр. Пещера

 

За домакинства в къща –

за периода 01 април – 31 октомври

 

 

 

28,00 лв.

За домакинство в апартамент-

за периода 01 април – 31 октомври

 

 

12,00 лв.

За юридически лица

за периода 01 април – 31 октомври

по приложен списък
При монтиран и пломбиран от “ВКС” ЕООД водомер

за периода 01 април – 31 октомври/

50% от стойността на питейната вода –  /0.60лв./м3/
За ползване на поливната вода в с. Радилово

за периода 01 април – 31 октомври

20,00 лв.
За ползване на поливната  вода в с. Капитан Димитриево

за периода 01 април -31 октомври

12,00 лв.
2 За ползване на тоалетна 0,50 лв.
3. За ползване на паркинг на започнат час 1.00 лв.
4. Месечен наем за паркинг 36,00 лв.
5.. Еднократен пропуск за централна градска част 1.00 лв.
6. Месечен пропуск за централна градстка част 10.00 лв.
7. В клубовете на пенсионера
а) игра на карти 0,20 лв. за 1 час
б) игра на табла 0,20 лв. за 1 час
в) игра на шах 0,10 лв. за 1 час

 

 

 

 

Раздел седемнадесети – Услуги култура, младежки дейности и медии

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1.  Общински вестник:
публикуване на обява (съобщение), на 1 кв.см. за юридически лица. 0,50 лв.
2, За посещение в музея и музейните сбирки
а) за лица до 18г. 0,50 лв.
б) за лица над 18г.  

1,00 лв.

3. Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост „Перистера“
a)     входна такса за деца до 7 години безплатно
б) входна такса за лица до 18 години ученици, студенти, хора с увреждания и пенсионери 2 лв.
в) входна такса за лица над 18 години 4 лв.
г) екскурзовод на български език

за група от минимум 5 човека

10 лв.
д) екскурзовод на чужд език

за група от минимум 5 човека

15 лв.
4. Цени на услуги предоставяни в антична и средновековна крепост ”Перистера”
за провеждане на тържествени ритуали 100 лв.
фото заснеманe с военни дрехи 4,80 лв.
видеозаснемане с военни дрехи 12,00 лв.

 

 

Коментари