Институции

В Пещера се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие“

Пещера. На 19 октомври  2018г. в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Пещера, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи.

Специфичните цели са:

• Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика;

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на Община Пещера;

• Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение;

За период от 12 месеца по проекта ще функционира общинско социално предприятие с дейност озеленяване, което ще осигури заетост на 34 лица от целевите групи на проекта.

  С Решение № 512/30.08.2018г., Общински съвет – Пещера даде съгласие за създаването на общинското социално предприятие. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 376 488,57 лв. Продължителността на проекта е  17 месеца.

Коментари