Общество

В Пещера започват модернизация на интегрирания воден цикъл с европейски средства

Написано от Пещераинфо

Пещера. Модернизация на интегрирания воден цикъл, която включва доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция в Пещера ще бъде финансирана по ОП Околна среда и съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС. Договорът за безвъзмездна финансова помощ, който общината сключи с Договарящия орган – Министерство на околната среда и водите, е в размер на почти 24 млн. лв. Основната цел на проекта е подобряването на съществуващата система за управление на питейните и отпадни води на територията на град Пещера, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води. С реализацията на проекта ще бъдат решени основни проблеми, свързани със състоянието на ВиК системата в града, свързани със загубите на вода, липсата на екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води, което води до нарушаване на жизнената среда и рискове за здравето н населението. Освен изграждането на презичствателната станция в Пещера с проектен капацитет 25 000 е. ж., инвестиционният проект включва и други съпътстващи дейности като изграждане на довеждащ колектор и довеждаща инфраструктура, рехабилитация и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа на града (доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа – 21 244 м общо и реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и сградни отклонения – 16 861 м общо). Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Коментари