Институции

В Община Пещера приключиха дейностите по предоставяне на социалната услуга “Личен асистент”

Пещера.  На 01.11.2017 г. в Община Пещера приключиха дейностите по предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” по проект № BG05М9OP001-2.002 -0119-С001 „Заедно”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”, съобщи Али Чешмеджиев- главен експерт "Социални дейности и интеграция"  в Община Пещера. На територията на общината, в периода 03.05.2016 г. – 31.10.2017 г., се предоставяше социалната услуга „Личен асистент”. Потребители на социалната услуга бяха лица с увреждания /включително деца с увреждания/ и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”, уточни Чешмеджиев. В рамките на проекта е осигурена заетост на 79 лични асистенти. Броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 91, от които 12 деца. 

Коментари