Институции

В Заповед са определени мерки за осигуряване на пожарната безопасност

Пещера. В своя Заповед Кметът на Общината обявяви настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 15.06.2018 г. Мярката е във връзка с получено Писмо с вх.№24-40-4/22.06.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик. Определят се мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата. Забранява се  изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари. С цел предотвратяването на пожари е нужно да се обособят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м. около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи, както и да се осигурят земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически средства съгласно приложение №2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г.
 

Коментари