Институции

В Брацигово стартира реализацията на проект ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.Умишка

Брацигово. Община Брацигово започна реализирането на проект „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени“. За изпълнение на проектните дейности е подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010/004, между МРРБ и Община Брацигово. Общата стойност на проекта е 437 566.20 лева и е с продължителност 15 месеца.

Общата цел на проекта е намаляване риска от причиняване на щети и увреждане на човешкото здраве, осигуряване на по- чиста околна среда и по – безопасни и качествени условия за живеене на населението на гр. Брацигово, Община Брацигово, посредством извършване на мерки за намаляване риска от наводнения и увреждане на имуществотона населението в целевото населено място. Ръководител на проекта е инж.Тодор Кръстев – заместник кмет на Община Брацигово. Предстои провеждане на малка обществена поръчка, съгласно НВМОП за възлагане на строителството в рамките на проекта. Към настоящият момент документацията за възлагане на обществената поръчка е разработена и внесена за одобрение от УО на ОПРР – МРРБ.

Коментари