Институции

Встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“

Написано от Пещераинфо

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Община Пещера има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. на 19 октомври  2018 г. (петък) от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

            Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот в община Пещера, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи.

            Специфичните цели са:

  • Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика;
  • Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на Община Пещера;
  • Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение;

 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 376 488,57 лв.

      Продължителността на проекта е  17 месеца.

 

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 „Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758С01/12.06.2018 г.,  проект „Подкрепа за осигуряване на заетост,  социална и професионална интеграция

на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.”

 

 

 

 

Коментари