Институции

Всички деца от ЦНСТ ходят на училище

Написано от Добрина Димитрова

Пещера.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ – Пещера предоставя социални услуги, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 14 потребители, станя ясно от отчета на директора на Центъра Аксения Лулова, представен пред Общински съвет Пещера.

Съгласно сключен Договор № 330/ 01.07.2016 г. между Кмета на Община Пещера и Председателя на Ф СПО – Пазарджик, управлението на социална услуга ЦНСТДБУ е предоставено на Фондация ”Социални практики в общността” – Пазарджик за период от 5 години. 

През 2018 г., Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик, която е доставчик на услугата, предостави на екипа методическа подкрепа и организационни консултации във връзка с изпълнение краткосрочно  и дългосрочно планираните дейности.

 1. Формиране на социални и жизнени умения на потребителите в услугата

 През 2018 година продължи работата на специалистите в услугата към формиране и утвърждаване на социални и жизнени умения при децата, настанени в ЦНСТДБУ, които са на възраст от 5 до 19 години.

Продължи целенасочената работа за изграждане на умения за организираност на свободното време. Извършиха се различни занимания с по-малките потребители – четене на книжки, рисуване, оцветяване, изрязване, моделиране, различни игри. На децата се поднася по достъпен начин информация за права, задължения, интереси, съобразно нормативната уредба, както и понятията за основни социални категории, съобразно възрастта и степента на развитие на всяко дете. При работата си персоналът подхожда с уважение и стимулиране уникалността на всяко дете.  

Ежедневно се работи с децата за изграждане и затвърждаване на хигиенни навици, култура в общуването, култура на храненето, разпределение на личния бюджет и финансови средства.

По-големите потребители поддържат личната си хигиена самостоятелно. Грижат се също така и за хигиената в спалните помещения, общите части и дворното пространство. Тази дейност се контролира и подкрепя от персонала. На по-малките потребители се оказва подкрепа от страна на персонала при извършване на всички дейности, свързани с бита и ежедневието им. Между децата са разпределени отговорности, свързани с организиране на ежедневието в ЦНСТДБУ, съобразно възрастта и степента на развитие.  Повечето от децата усещат центъра като свой дом и имат желание да се грижат за материалната база и за нейното подобряване.

Продължи работата по приготвяне на храна под формата  на сандвичи, принцеси, пици, мекици, баници и др. Дейностите по приготвяне на храна се разпределят по групи, съобразно възрастта и степента на развитие на децата. Изграждат се и се утвърждават умения за работа с инструменти, кухненски пособия и електроуреди.

По–големите потребители утвърждават придобитите навици за хранене с прибори, подходящи за различните ястия, като за целта се отделя време за подготовка на храненето, като се подреждат от децата чиниите, купите и чашите, салфетките. По-малките деца получават знания и придобиват умения за ползване на прибори. Храненето се осъществява върху чисти покривки в приятна атмосфера, доближаваща се в максимална степен до семейната.

Проведоха се беседи, свързани със здравната и сексуална култура, беседи със социална значимост и беседи, свързани с национални герои, национални празници, вярвания, традиции и обичаи.  

На децата със специални образователни, здравословни и психологически потребности е осигурен достъп до подходящи социални услуги в общността – ДЦДМУ, ЦОП и др.   

  На всяко дете при нужда е осигурен достъп до медицинско обслужване и закупуване на лекарства за провеждане на лечение.

 1. Училищна подкрепа        

 Всички потребители в ЦНСТДБУ получават подкрепа от страна на учителите в съответното учебно заведение и индивидуална подкрепа, съобразно възможностите на персонала в услугата, свързана с учебния процес. Всяко дете е обхванато от образователния процес. Малките деца са обхванати в предучилищна подготовка и възпитание. Големите деца  посещават учебни заведения на територията на гр. Пещера. Извозването на малките деца до и от училище се извършва с микробусите на ДЦДМУ и ДЦПЛУ гр. Пещера.

 1. Придружаване на деца до 12 годишна възраст до обществени институции

Децата до 12 годишна възраст се придружават ежедневно до обществени места, училища и детски градини.

 1. Организиране на свободното време

 През 2018 година в ЦНСТДБУ гр. Пещера продължи прилагането на добрите практики на Фондация „Социални практики в общността“ – доставчик на услугата за осмисляне свободното време на потребителите на социални услуги :

 • През летния период е организиран десетдневен летен лагер на море в Почивна база Крайморие.
 • По време на всички ваканции са организирани и проведени екскурзии до различни дестинации, избрани по предложение на децата.
 • Потребителите взеха активно участие в различни инициативи на читалищата, които действат на територията на общината.  През месец април 2018 г. децата бяха включени в седмица на четенето, организирана от читалище „Развитие“ гр. Пещера.  През месец август децата на възраст от 11 до 17 години бяха включени в  двуседмични творчески работилници по проект „И аз ще се науча“ и в лятна младежка резиденция за творческо и нематериално културно наследство, организирани от НЧ „Зора 1903“ с. Радилово.  Тези дейности осмислиха свободното им време и бяха изключително интересни за тях. Научиха се да изработват цветя и украшения от цветна вълна, да изработват свещи, да изработват предмети и украшения от глина, да квасят мляко, да бият масло, да правят сирене, да месят питки, да изработват предмети за бита от царевична шума, да изработват захарни петлета, да багрят текстил и памук с природни средства, които сами събраха в природен парк „Гергьовска черква“ и много други дейности свързани с българските традиции, бит и култура. По време на участието си в тези мероприятия, децата създадоха нови приятелства.  Ежедневното извозване до с. Радилово се извърши с микробус на ДЦПЛУ гр. Пещера.
 • Големите ученици бяха включени в различни клубове: по готварство, по народни танци и по биотехнология към съответното училище. 
 • Някои от децата тренираха футбол и фитнес, като вземаха участие във футболните турнири на територията на областта.
 • Реализираха се  следните специализирани групови програми и ателиета:
 • Програма „Управление на личните финанси”
 • Програма „Моите нови умения”
 • Програма „Книгата на моя живот“   
 • Програма „Арт ателие и спорт”  с различна насоченост спрямо интересите на децата и младежите:
 • Ателие „Моята цветна градина” – практически занятия. 
 • Ателие „Танцувай с мен”
 • Всички потребители имаха възможност да се включат в организираните мероприятия и екскурзии от съответното училище, чиито пътни и дневни разходи се покриха от ФСПО.
 • Религиозните, националните и традиционните празници се отбелязаха тържествено, при което всички потребители взеха активно участие в украсата и приготовленията им със средства и материални ресурси, предоставени от доставчика на услугата.

         В ЦНСТДБУ са предоставени  2 бр. персонални компютри в холното пространство, чрез които потребителите имат достъп до интернет по изготвен график, като се спазват правилата за ползване на интернет в ЦНСТДБУ. Осигурен е   таблет, чрез който също получават достъп до интернет по график, съобразно правилата за ползване на интернет в ЦНСТДБУ.

    Включени са допълнителни цифрови приемници  за сателитна телевизия в спалните помещения на по-големите потребители, което дава възможност на децата да гледат телевизия, съобразно интересите и потребностите им, без възможност за гледане на непозволени канали и предавания, като се упражнява непрекъснат контрол от персонала в услугата и се спазва правилника за вътрешен ред в ЦНСТДБУ.

На по- малките потребители се четат детски книжки. Извеждат се ежедневно в парка на града или на детски площадки в градски градини. През останалото време потребителите слушат музика, някои от тях четат книги, гледат телевизия, осъществяват социални контакти с приятели извън центъра, карат колело, играят с топка в новопостроената спортна площадка в града, грижат се за парковите площи и за хигиената дворното пространство.

Празнуване на рождени дни  

   Празнуването на рождените дни в ЦНСТДБУ през 2018 година се извърши много тържествено, при което всяко дете се чувства специално. Празникът се споделя с приятели, съученици и близки за съответното дете хора. Осигуряват се подаръци,  торта, празнична трапеза и парти със специална обстановка.

 

 1. Социална работа за повишаване на родителския капацитет – през 2018 година не е извършвана такава дейност.
 2. Мобилната социална работа за проучване на семейната среда на децата настанени в ЦНСТДБУ – през отчетния период не е провеждана тази дейност.
 3. Подържане на контакт с биологичното семейство на детето

Ежемесечно са провеждани планирани срещи:

 • между три деца и тяхната майка в ЦНСТДБУ гр. Пещера
 • между две от децата с техния брат, настанен в КСУДС гр. Брацигово.
 • Между едно дете и неговата майка.
 1. Работа с децата настанени в ЦНСТДБУ за връщането им в семейна среда

В ОЗД – Пещера е подадена молба за реинтеграция на три от децата, настанени в ЦНСТДБУ, за които към момента е невъзможна.

Повечето от потребителите на социалната услуга са отглеждани институционално от раждането си, като са прекъснати всякакви контакти с биологичното семейство или разширения семеен кръг.

За тези потребители реинтеграцията в биологичното семейство е невъзможна или нецелесъобразна.  Почти всички потребители в услугата, изразяват нежелание да бъдат отглеждани от биологичните си родители.

 1. Подкрепа на децата от ЦНСТБУ в процеса на настаняване в приемни семейства – тази услуга не се предоставя.
 2. Разширяване на мрежата от партньори и утвърждаване на модела от междуинституционално сътрудничество

ЦНСТДБУ гр. Пещера работи в сътрудничество с всички институции на територията на общината и извън нея – Общинска администрация, Отдели за закрила на детето, Директори и класни ръководители в училищата, личен лекар, стоматолог, инспектор ДПС към РУП гр. Пещера, МКБППМН, Районен съд, Районна Прокуратура, ЦОП, ДЦДМУ гр. Пещера, фондации с благотворителна цел и др. 

 1. СупервизияПрез 2018 година на екипа в ЦНСТДБУ гр. Пещера е проведена вътрешна групова супервизия във връзка с работата по случай на дете с тежко разстройство на привързаността и девиации в поведението от доставчика на услугата ФСПО.
 2. Обучения –  

През 2018 година са провеждани различни обучениявъв връзка с подобряване качеството на работа на екипа, организирани от ФСПО:

 • През месец януари 2018 г. е проведено обучение на медицинската сестра в центъра от Служба по трудова медицина гр. Пазарджик на тема: Безопасност и здраве при работа.
 • Във връзка с 10 годишния период от създаването на Фондация „Социални практики в общността“, през месец март се проведе двудневен семинар  във Велинград, на който се презентираха добрите практики и техники при работа с потребителите на социални услуги.
 • През м. декември 2018 г. е проведено тридневно обучение във Велинград на тема: Работа с деца с проблемно поведение и техните семейства.
 1.  Методическа подкрепа

Получена е методическа подкрепа и организационни консултации  от ръководството на ФСПО във връзка с изпълнение краткосрочно и дългосрочно планираните дейности.

Ежеседмично се провежда екипно обсъждане на казуси и определени случаи, както и взаимна подкрепа между членовете на персонала, като координирането на съвместните дейности се осъществява с подкрепата на управляващата организация.

        

 1. Вътрешна атестация

     През м. декември 2018 г. период е проведена атестация на служителите от ЦНСТДБУ от Настоятелството на ФСПО.

    Осъществява се непрекъснат контрол върху дейността на всеки от персонала, за който се водят констативни протоколи и протоколна книга за вътрешен контрол.

 1.  Подобряване на материалната база и материалните ресурси за осъществяване на дейностите.

През 2018 години са подновени части от дълготрайните материални активи на центъра:

 • Закупени са нови мебели: легла, столове и др.
 • Закупени са нови домакински съдове и електроуреди – тенджери, тави, климатик, пречиствател за въздуха, сешоари и др.
 • Закупени са компютърни игри и развлекателни елементи за потребителите
 • Подновени и закупени са части от краткотрайните материални активи на центъра:
 • Осигурени са пролетни, летни, есенни и зимни облекло, обувки, бельо, пижами и др.
 • Закупени са облекло и  аксесоари за летния отдих на море – бански костюми, потници, тениски, къси панталони, летни пижами, роклички, плажни хавлии, бельо, чорапи, сандалети, чехли за плаж, топки, пояси и др.
 • Ежемесечно се осигуряват почистващи и перилни препарати, миещи средства, аксесоари за поддържане на личната  и битова хигиена на потребителите, спално бельо, битови пособия и др.
 • Осигурени са учебни помагала и пособия на учениците.
 • Осигурени са лекарства и консумативи;
 • Осигурени са канцеларски материали за осъществяване на дейностите

 

 

 

 

Коментари