Институции

Вижте условията за отпускане на целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст

Написано от Пещераинфо

В област Пазарджик до момента са подадени 1000 заявления за месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Издадени заповед за отпускане са 602, а издадените заповеди за отказ 134. В процес на обработка са 264 заявления-декларации, съобщиха от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Пазарджик.

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

 • Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:

 • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;

 • извършване на услуги с личен труд;
 • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
 • стипендии;
 • други доходи

– Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;

3. Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Коронавирус COVID-19» – «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» – електронна услуга № 26.

Критерии за отпускане на месечната целева помощ:

 • детето не посещава училище/детско заведение поради въведени

ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

 • детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона

за закрила на детето;

 • двамата или единият от работещите родители, или родител,

отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;

 • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам

дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;

 • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам

дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

 • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам

дете не получават обезщетение за бременност и раждане.

 • средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в

училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от  минималната работна заплата.

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

– при въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:

– за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.)
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).

2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:

– за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г.
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.

3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:

– за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50 лв. за 2020 г.
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75 лв. за 2020 г.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

 

Коментари