Институции

Вижте къде е забранена пашата

Пещера. Кметът Николай Зайчев забрани пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост. Тези територии са:

    1.1  Природна забележителност – пещера „Снежанка” и вододайни зони, отдели и под отдери: 85а – е, 1-4: 86 а-г, 1-3: 95в-е: 102 в,г,1,2: с обща площ 125,4ха, от която залесена 108,5ха и незалесена 16,9ха.

    1.2  Вододайна зона, служеща за водоснабдяване на гр.Пещера с отдели и подотдели 84 б,в, 4-6: 88 а-г, 1,2: 89 а-и, 1-4: 90 а-з, 1: 95 а, б, 1-4: с обща площ 181,4 ха., от която залесена 174.7 х. и незалесена 6,7 ха. 

    1.3   Нелесопригодени площи, обрасли с дървесина и храстова растителност, подотдел 95в, с обща недърво-производителна площ 12,0ха.

    1.4  Курортни гори и буферни зони, отдели и под отдели:102в,г,1,2, с обща площ 9,0ха от която залесена 8,3 ха. и не залесена0,7ха.

    1.5  Защитени ивици край чашката на язовир „Батак” – отдели и подотдели:344 цял:345г: 348а,1,2: 350а,1,2 с обща площ 26,7ха. от която залесена 22,3ха и незалесена 4,4 ха. 

Забранена е и нощната паша на селскостопански животни в горски територии, както и пашата без пастир.

Коментари