Институции

Вижте какви конкретни противоепидемични мерки вече важат в община Пещера

Написано от Пещераинфо

В Пещера ще действа нова заповед за ограничителни мерки. В нея най-подробно е записано: 16. Преустановяват се посещенията в музеи, Художествена галерия „Проф.Веселин Стайков“, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични
прояви на закрито. За жалост не са посочени конкретните кина и театри, но вероятно важи за всички в Пещера и селата.

Извън шеговитото начало – вижте какви са ограниченията, които всъщност копират заповедта на здравния министър, с някои конкретни уточтнения за община Пещера.

Създавам следната организация по прилагане на въведените временни
противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 21.10.2021г.:
1. Преустановяват се посещенията в Център за подкрепа на личностното развитие
– Общински детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) и детски центрове, клубове и други,
предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по
отношение на дейностите за допълнителна подкрепа за деца със специални образователни
потребности, предоставяни от ЦПЛР-ОДК. Същите да се извършват при спазване на Насоки
за обучение/занимания и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в
центровете за подкрепа за личностно развитие, утвърдени от министъра на образованието и
науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на
Министерство на образованието и науката. За останалите дейности в ЦПЛР-ОДК, в
зависимост от спецификата, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, обучение от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии.
2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.
2
3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани
групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като
музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за
танцово и музикално изкуство.
6. Присъствените учебни занятия в училищата на територията на община Пещера
да се преустановят при достигане на 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население.
7. Присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на
територията на община Пещера да се преустановят при достигане на 14-дневна заболяемост
между 500 и 750 на 100 000 население. Присъственото обучение да се осъществява по
график, утвърден от министъра на образованието и науката.
8. Присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на
територията на община Пещера да се преустановят, при отсъствие на над 20% от учениците в
съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките.
Присъственото обучение се да се осъществява по график, утвърден от директора на
училището.
9. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т.
6-9 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.
6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
10. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение
да се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на
извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от
министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на
интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
11. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и
непедагогически персонал в училищата да носят защитна маска за лице по време на престоя
и обучението им в училищата.
12. Часовете по физическо възпитание и спорт да се провеждат на открито.
13. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и
занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се
допуска смесване на ученици от различни паралелки.
14. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни
в образователни и други обучителни центрове и школи.
15. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в образователни и
други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от
най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице,
хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
16. Преустановяват се посещенията в музеи, Художествена галерия
„Проф.Веселин Стайков“, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични
прояви на закрито.
17. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с
изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани
спортни федерации.
3
18. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към
лицензирани спортни федерации се допуска без публика.
19. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове,
и СПА центрове.
20. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по
смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.
21. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се
допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.
22. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите,
създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат
повече от 1 човек на 8 кв м.
23. Директорът на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ да създаде
организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и
допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от наймалко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна
маска за лице.
24. Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300
кв.м. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно
хранителни стоки.
25. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови
посещения на туристически обекти в общината.
26. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
27. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите, като:
а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между
7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и
б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в
зависимост от характера на работа това не е възможно.
28. Преустановяват свижданията в Кризисен център за лица и деца, пострадали от
насилие и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.
29. Предоставянето на социални услуги за деца и пълнолетни хора с увреждания в
Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни хора с
увреждания ра да се извършва индивидуално с потребителите, при спазване на Указания за
превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, изготвени от Агенция за
социално подпомагане.
30. Преустановяват се посещенията в клубовете на сдруженията на хората с
увреждания, диабетиците и на пенсионерите.
31. Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 24 и 25, може да не
се прилагат при следните условия:
4
а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са
ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от
проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни
документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-
733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и
б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е
създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само
на лица, които:
аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни
документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от
27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане
в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19
или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено
чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на
здравеопазването.
в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18
годишна възраст.
II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, или се
извършват по реда на т. I, 28 се провеждат при спазване на всички противоепидемични
мерки, въведени със Заповед №647 от 31.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера.
II. Отменям моя Заповед №666/03.09.2021г.
III. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021г.
IV. Кметовете на Кметства с. Радилово и с. Капитан Димитриево и органите на
Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават
организация за осъществяването на контрол по изпълнението на противоепидемичните
мерки.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

Коментари