Институции

Вече сме в пожароопасен сезон

Министерството на вътрешните работи ни информира, че през последните две седмици има повишаване на броя на пожарите в горските територии, в резултат на които са унищожени над 100 дка иглолистна и широколистна гора и лесонепригодни
площи. Напомняме, че по силата на Наредба No8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Общината е важно звено от националната система за защита на горските територии от пожари. Органите на местната власт
създават и оборудват доброволни формирования за гасене на горски пожари. Тя отговаря и за провеждането на информационни кампании сред местното население относно задълженията и мерките на собствениците и ползвателите на имоти и обекти
в горски територии. За ефективно изпълнение на изискванията на наредбата е препоръчително в началото на пожароопасния сезон Кметовете на Кметства да организират разяснителни кампании в съответните населени места. Те трябва да засилят и контрола, с цел ограничаване на вредната практика за почистване на дворни места и земеделски площи от изсъхнала тревна растителност чрез опалване, което е една от основните причини за възникване на пожари. 

Коментари