Институции

Важно съобщение за сдруженията на собствениците

Пещера. Във връзка с регистрираният огромен интерес от граждани на град Пещера за кандидатстване по програма: “Енергийна ефективност в периферните райони-2“ и отношението на Община Пещера да не затруднява финансово същите, обръща внимание, че е допустимо към  Заявления  за интерес и финансова помощ да се прилагат един от следните документи:
1.    Официално издадени скици за обекта от СГКК към Агенция по геодезия, картография и кадастъра в гр. Пазарджик.;
или
2.    Справка-разпечатка от Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Пещера, която може да получите напълно безплатно в Общинска администрация всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в стая 11,етаж.2.

Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Коментари