Институции

Важно съобщение за кандидатите по програмата за Енергийна ефективност

Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и влязъл в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 е необходимо да бъдат попълнени Декларации за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни от всички собственици в сдружението  и да бъдат внесени в ОЦУИГ на Община Пещера в срок  до 30.05.2018 г.

Коментари