Институции

Важно за родителите, получаващи детски надбавки

С §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. е регламентирано следното:

Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г. са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството да живее постоянно в страната както следва:

1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.

2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от  1 юни и от 1 юли 2015 г.

В случаите на живеещи родители без сключен граждански брак, същите следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи.

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

 

 

                               Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик

Коментари