Институции

Важно за работодателите

Написано от Пещераинфо

Дирекция “Бюро по труда” – Пещера уведомява работодателите от общините Пещера, Брацигово и Батак, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 5000,00 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3827,00 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4762,00 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2925,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 4290,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

Програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта за работодателите, които разкриват работни места:
• Национална програма „Помощ за пенсиониране” ) – свободни средства – 5383,97 лв.;

Обучение на възрастни
• обучение за професионална квалификация на безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ – свободни средства – 972,00 лв.;
• обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 280,00 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пещера, както и на тел. 0350/64395

Коментари