Общество

Важно за избирателите !

Написано от Пещераинфо

Пещера. Общинска администрация Пещера съобщава на гражданите, че съгласно чл.53, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 08.10.2011г. включително. Заявленията се подават в стая №1 на Общинска администрация – Пещера, в кметство с. Радилово и кметство с. Капитан Димитриево, в зависимост от настоящия адрес на избирателя. Съгласно чл.50,ал.1 от Избирателния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до Кмета на Общината или на кметството. Подаването на заявления се прави не по-късно от 15.10.2011г. включително. Заявленията се подават в стая №1 на Общинска администрация-Пещера, в кметство с. Радилово и кметство с. Капитан Димитриево. Съгласно  § 5, т.1 от ДР на Избирателния кодекс избирател, който за двата вида избори на 23 октомври 2011г. е включен в избирателните списъци в различни населени места и не може с искане по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място подава заявление по образец  по постоянен адрес, че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове. Заявленията се подават не по-късно 08.10.2011г. включително. Съгласно чл. 49., ал.2 от Избирателния кодекс удостоверения за гласуване на друго място се издават не по-късно от 08.10.2011 г. включително само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление по образец. Заявленията се подават съответно в Общинска администрация-Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Капитан Димитриево.

Коментари