Институции

Важно за желаещите да кандидатстват по програмата за енергийна ефективност

Пещера.Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че ще бъдат приемани Заявления за интерес и финансова помощ за участие по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, САМО И ЕДИНСТВЕНО В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК  на който следва да бъде изписано пълното наименование на СС – Сдружение на собствениците. 
Пликовете ще бъдат разпечатвани от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Пещера, която ще извършва разглеждане, оценяване и класиране на подадените заявления в определения срок .
ВАЖНО: Образците за попълване по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” са различни от образците по предходната процедура. Комисията няма да разглежда документи подадени по старите образци, и същите ще се считат за недопустими.
Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

 

Коментари