Институции

Бяха представени резултатите от реализирането на проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“

На заключителна пресконференция пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 207 999.97 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4с на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.

Извършените енергоспестяващи мерки допринесоха за осъществяване на подкрепа за запазване на традиционните функции на град Пещера, предлагащи административни услуги за местното население.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

Коментари