Институции

Бюджетът за 2018 г. беше актуализиран

Пещера.На 103% е изпълнението на годишния план за изпълнение на приходите от Такса битови отпадъци, по-високо от очакваното са и постъплнията от продажба на земя и сгради, както и от концесии. Това стана ясно при гласуваната актуализация на Бюджета за 2018 година на Община Пещера. Общата сума на актуализацията е 279 478 лв., като в тази сума влизат и 200 000 лв. от уредените имуществените отношения с МБАЛ „Проф. Димитър Ранев” ООД.

С тези допълнителни средства ще се осигури финансиране на работните проекти за ремонт на улици, пложадна площ, рекултивацията на сметището. Актуализацията осигурява средства и за извършване на нaлежащи текущи ремонти на библиотеката на НЧ .Зора“ с. Радилово, ДГ „Иглика“ гр. Пещера и за подмяна на облицовката на пешеходен  Дъгов мост на р. „Стара река“ в гр. Пещера. Във връзка с възникнали множество аварии на ВИК системата ще се предостави текущ трансфер на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера на стойност 25 000 лв. за аварийни ремонти по ВИК системата на Община Пещера.

137 564 лв. пък ще бъдат платени за преустройство на нефункциониращия ресторант „Родопски светлини“ в център за административно обслужване.

Във връзка с подаване на проектни предложения по ОП „Региони в растеж“-Приоритетна ос 2:“Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ за изготвянето на проекти за енергийно и техническо обследване инвестиционни проекти на сгради гр.Пещера са необходими средства в размер на 94 325 лв., които ще бъдат възстановени от оперативната програма.

7 000 лв. ще бъдат осигурени за боядисване на металните павилиони и сергиите на пазара.

Общинските съветници от БПС направиха абсурдно предложение 100 000 лв. от тези средства, с които се актуализира бюджета да бъдат пренасочени за улицата покрай Централна ремонтна база, която продлъжава към кв.“Изгрев“. Те обаче не можаха да се обосноват за какво тчно да бъдат използвани тези средства. Кметът Николай Зайчев обясни подробно, че тази улица е подадена за финансиране от държавния бюджет заедно с още няколко обекта. От изготвените проекти е видно, каза градоначалникът, че най-ниската възможна цена, на която тя може да бъде изградена е над 550 000. Всяко предложение, което е включено в актуализацията на бюджета е с изработена количествено-стойностна сметка, има ясна визия за какво ще се използват парите, допълни кметът.

Поради необосноваността на предложението, липсата на конкретни мотиви и идея какво може да се направи с тези 100 000 лв., то беше отхвърлено от Общинския съвет.

 

Коментари