Институции

Бюджетът задължен с близо милион

Написано от Пещераинфо

Пещера.Задълженията на Община Пещера за 2011 г. са в размер на 928 866 лв. Това става ясно от предоставените материали за предстоящата сесия, която ще се проведе в понеделник.Тогава съветниците ще разгледат отчета на бюджета за миналата година. Задълженията на общинска администрация са 892 505 лв, а на училища и детски градини – 21 012 лв. На общинските предприятия задълженията са както следва : „ЧПОИ” – 11 946 лв., ОП „Паркинги и пазари” – 3 377 лв., ОП „Обредни дейности” – 26 лв.
Собствените приходи  през  2011г. са с 393178 лв. повече от тези през 2010 г., просрочените задължения се увеличават в сравнение с 2010 г.
През 2011г. приходите, които  бележат ръст са данъчните приходи, приходите от общински такси, други неданъчни проходи. Ръстът им се дължи на предприетите мерки от общината по събирането на местните данъци, като пред годината са съставени 100 бр. актове за установяване на задължения по декларации на стойност 118 984 лв., и 76 бр. заповеди за определяне на задължения. В резултат на тези действия са събрани 37 445 лв. Изпратени са 40 бр. дела за събиране на данъчни задължения на съдия изпълнител.
През отчетната година са възстановени приходи от отстъпено право на строеж  в  размер на 38 000 лв., което възстановяване оказва влияние върху намаляването на приходите от продажба на нефинансовите активи
Несъбраните приходи  през 2011г. имащи характер на просрочени вземания са в размер на 40166 лв. Просрочията във вземанията от наеми са както по действащи договори , така и по прекратени такива.
Несъбраните такси от детски градини са в размер на 9 260 лв.

Коментари