Институции

Близо 500 семейства получиха помощта за първокласници

До 15 октомври е срокът за подаване на заявления за отпускане на  еднократната помощ  за първокласници. Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв. Помощта се отпуска без условие за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето. Приемът на заявления-декларации ще приключи на 15 октомври 2018 година.

Дирекциите „Социално подпомагане" (ДСП) ще извършват проверки в училищата за установяване на обстоятелството дали децата са постъпили в училище. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Към 20.08.2018 г. за учебната 2018/2019 г. в ДСП на територията на област Пазарджик са приети 638 бр. заявления-декларации. Най-голям е броя заявления приети в ДСП – Пазарджик – 255 бр.; Септември – 125 бр. и Велинград – 80 бр. Отпуснати са помощи на 491 семейства за 496 деца, отказано е подпомагане на 18 семейства. За месец юли 2018 г. 362 семейства за 366 деца са получили помощ в общ размер на 91 500,00 лв.

Отпуснатите еднократни помощи в размер на 250 лева за ученици, записани в първи клас за учебната 2017/2018 година, са 1 643, които се отнасят за 1 677 деца на обща стойност 419 250,00 лв. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, отказите са 89.Поради неспазване на изискванията за подпомагане с този вид помощ в област Пазарджик са санкционирани 17 семейства.

Коментари