Институции

„Биовет“ спечели проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Пещера.„БИОВЕТ“АД стартира изпълнението на дейностите по проект “Инвестиции за внедряване на нов продукт в БИОВЕТ АД”. Проектът се изпълнява в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 3 072 816.00 лв., от които 1 275 000.00 лв. европейско и 225 000.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 18 месеца и трябва да приключи през месец юли 2018 година.

Основната му цел е насочена към повишаване на иновационния капацитет на „БИОВЕТ“ АД чрез подкрепа за внедряване в производството на нов иновативен в световен мащаб продукт, с висок потенциал за пазарна реализация. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието.

 Инвестициите в ново и съвременно технологично оборудване, изразяващо се в изграждането на нова разпрашителна сушилня гранулатор, ще създадат необходимия капацитет за внедряване в производството на  „БИОВЕТ“ АД на нови иновативни продукти. Това се очаква да допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на дружеството изразяващи се в разширяването на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовото му портфолио. Освен това ще бъдат разкрити нови 16 работни места.

Проектът бе представен на пресконференция, на която бе припомнено, че предриятието в Пещера работи от 19961 г. и произвежда продукти за ветеринарната медицина.

Коментари