Институции

„Биовет“ АД и „Лазур и Ко“ са подкрепили две паралелки в ПГХВТ“Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие проведе заседание, на което беше обсъден и съгласуван проектът за държавен план прием по професии и специалности за учебната 2023/2024 г. в област Пазарджик. На заседанието присъстваха представители на: РУО Пазарджик, Бюра по труда, Инспекция по труда, общински администрации, работодателски организации, синдикати.

За учебна 2023/2024 година държавен план-прием в VIII клас в профилираните и в професионалните гимназии, в паралелките за профилираната подготовка в средните училища и в професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка в обединените училища на територията на област Пазарджик ще бъде обявен в 42 училища на територията на областта. Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на областта, е общо 2325 и те ще кандидатстват за прием в 34 профилирани и 61 професионални паралелки.

Профилирано обучение ще предложат 15 средни училища, 3 профилирани гимназии и 2 обединени училища. В планираните 34 профилирани паралелки ще се предложи обучение по различни профили – „Чужди езици“, „Математически“, „Музика“, „Предприемачески“, „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Хуманитарни науки“, „Икономическо развитие“. Паралелките със STEM-профил „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Предприемачески“ и „Математически“ са 21, с общ брой ученици 546. За учебната 2023/2024 година професионално образование и обучение ще се реализира в 28 училища, от които 15 професионални гимназии, от които 8 – държавни и 1 – национална, 7 средни училища.

Професионалното обучение по професии и специалности, предложено за учебната 2023/2024 година във всички училища е подкрепено от работодателски организации.

  • ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Биотехнолог“, професия „Технология в биопроизводствата“ със заявена потребност от обучение от „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера – 1 паралелка;
  • ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ със заявена потребност от обучение от „Лазур и Ко“ ЕООД, гр. Пещера – 0,5 паралелка;

Предложението на РУО-Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с Актуализиран списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година. Взети са под внимание постъпилите заявки от работодателите за обучение по определени професии и специалности за дуална система на обучение, броят завършващи VІІ клас и Х клас по населени места и организирани срещи с представители на работодателски организации и директори на училища.

Коментари