Институции

Бизнес център Пещера приключва изпълнението на проект „Мотивация и шанс за реализация чрез придобита квалификация”

Пещера. СНЦ Бизнес център Пещера приключва изпълнението на проект ESF – 1107 – 06 –08001 „Мотивация и шанс за реализация чрез придобита квалификация“.
Проекта се реализира по схема BG051PO001-1.1.07 – „Вземи живота си в свои ръце“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 160962.18 лв. Проектът се изпълнява в периода 06.03.2012 до 05.01.2013 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. По време на изпълнението на дейностите бяха идентифицирани 55 неактивни и трайно безработни лица, предимно от двата ромски квартала на гр. Пещера.
Лицата преминаха професионални обучения по специалностите «Цветарство», «Армировка и бетон», «Вътрешни облицовки и настилки», както и обучения по ключови компетентности – «Умение за учене». По време на обученията на курсистите се изплащаха стипендии и транспортни разходи. След успешното приключване на всички обучения, 45 лица преминаха тримесечно стажуване на трудов договор по завършената специалност, с възнаграждения в размер на минималната работна заплата. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СНЦ Бизнес център Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостт

Коментари