Институции

Без Такса битови отпадъци, само след документи, че не ползваме имотите си

Пещера. „Ползватели, които няма да ползват имотите си през цялата година и желаят да бъдат освободени от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за недвижими имоти и са подали декларация за това в отдел „Местни приходи“ до 30 декември 2011 г., трябва да спазят няколко изисквания“, уточни за Пещераинфо Кръстина Андреева – финансист № 1 в администрацията. Декларацията трябва да е подписана от всички собственици и ползватели. Тя трябва да бъде в комплект със следните документи : служебна бележка от „ВКС“ ЕООД Пещера, удостоверяваща, че за този имот е разкрита партида за отчитане на вода, бележка от  EVN, че е спряно електрозахранването, бележка от „Овергаз Юг“, че е спряно газоподаването и служебна бележка от Председателя на Управителния съвет на етажната собственост, удостоверяваща, че този имот не се ползва, и в него няма настанени наематели. Андреева уточни, че всички, които ще се възползват от облекчението, подлежат на ежегодна проверка от служители на местната администрация.

Коментари