Институции

Безработни лица ще стартират свой бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Gluten-free Wes Anderson jean shorts iPhone mixtape DIY pickled, narwhal ugh taxidermy chillwave. Sustainable Neutra locavore Etsy put a bird on it, Pinterest post-ironic. Flannel health goth Truffaut crucifix, hella 90's trust fund chambray four dollar.
Написано от Пещераинфо

Безработни лица ще стартират свой бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес на пресконференция в МТСП. 
Той уточни , че за започване на собствен бизнес в подкрепа на безработни лица са предвдени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализизацията на бизнес идея като подробен бизнес план безработните ще представят в бюрата по труда. До 60% от сумата може да се използва за оборудване и ремонт на новосъздадените малки предприятия.

Министър Младенов, заедно със заместник-министър Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, представи за публично обсъждане насоките за кандидатстване по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”. Те съдържат изискванията при изготвянето на проекта, процедурата за оценка на идеите, условията за получаване на финансирането. В рамките на 10 дни, считано от днес – 20 април 2012г., всички заинтересовани лица, включително и бъдещите участници в изпълнението й, които успешно са преминали обучение или получили консултации по Компонент I, могат да дават своите мнения и препоръки към Договарящия орган – Агенция по заетостта, по отношение на условията за кандидатстване по схемата. Тези препоръки ще се вземат предвид от Агенцията по заетостта преди да започне набирането на проектните предложения в Бюрата по труда. Кандидатите могат да подават проектните предложения от 7 май до 31 май 2012 г.

Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” се реализира посредством три взаимно свързани компонента. С реализацията на Компонент І се подпомагат безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които имат желание и нагласа да започнат самостоятелна стопанска дейност. Те придобиват специализирани знания и умения или получават компетентно консултиране за разработване на бизнес планове. От началото на м. октомври 2011 г., когато започна набирането на заявления за включване в обучение по схемата, до момента общо 18 200 безработни лица са изявили желание да преминат подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес. От тях над 12 000 са одобрените да получат ваучери за обучение, 9 800 са се включили в обучение, а близо 4 800 са онези, които вече успешно са завършили обучението. 

В консултиране по схемата могат да се включат както безработни лица, завършили успешно обучението и придобили предприемачески, управленски и бизнес умения, така и безработни лица, които имат необходимата квалификация, знания и опит, и ясна идея или подготвен проект на бизнес план за самостоятелна стопанска дейност. Те ще бъдат подпомагани за окончателното оформяне на разработен бизнес план, ще бъдат консултирани за подготовката на проектни предложения с оглед включването им в Компонент ІІ на схемата и за регистриране на самостоятелни предприятия. До края на м. март в бюрата по труда са получени общо 2 962 заявления от безработни лица за включване само на етап консултиране, като от тях до момента 1 108 са одобрени. 

След успешното участие на безработни лица в Компонент І, те ще могат да кандидатстват с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лв. в рамките на Компонент ІІ. Целта е чрез средства по схемата да бъде даден старт на 2 500 новосъздадени предприятия. 
Във всяко проектно предложение може да се предвидят следните допустими дейности:
-стартиране на дейност на собственото предприятие; 

-изготвяне на стратегия за стартиращата дейност;

-обучение на нает от тях персонал;

-първоначално закупуване на материали;

-закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието;

-извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извършва

-дейността на предприятието;

-разходите за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца.

В рамките на Компонент III, лицата, стартирали проекти по Компонент II, ще могат да се възползват от допълнителна подкрепа за стартиране на своята самостоятелна стопанска дейност, предоставяна от фирми и организации с достатъчен и доказуем опит при предоставяне на съответните услуги. Част от допълнителните консултантски услуги ще включват услуги по изготвяне на маркетингови проучвания и анализи, консултации по информационни технологии, консултации по счетоводна отчетност и финанси, консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.

Коментари