Институции

Безвъзмездна финансова помощ ще гарантира дейността на ОСП “ Озеленяване“

Пещера. Община Пещера подписа с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

В рамките на проекта, с решение на Общински съвет – Пещера ще бъде създадено по реда на ЗОС Общинско  социално предприятие / ОСП / – специализирано звено на Общината с предмет на дейност озеленяване.

Общинското социално предприятие /ОСП / по озеленяване е нова форма на стопанска дейност на община Пещера, която има изразен социален ефект спрямо лица от уязвими социални групи в най-широк смисъл. То е специализирано звено на общината за управление на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението, като има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба.

Основната цел на Общинското социалното предприятие е създаване на социален капитал чрез подкрепа за осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот на лица от уязвими групи. Чрез ОСП ще се подобри жизненото равнище на лицата от уязвими групи посредством осигуряване на заетост и предоставяне на подкрепа, чийто краен резултат е ефективното им социално включване. 

В Общинска администрация е разработен проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие  по озеленяване в община Пещера.

С Правилника се урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, капацитета на дейността,  правата и задълженията на общинско социално предприятие по озеленяване по отношение на дейността му на територията на община Пещера.

Дейността на Общинското социално предприятие „Озеленяване” ще се финансира по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

С  прилагането на правилника ще се регламентират: предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, капацитета на дейността, финансирането, правата и задълженията на общинско социално предприятие по озеленяване.

Предлаганият проект е разработен в съответствие с принципите откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганият проект и с правото на Европейският съюз. 

 

 

 

  

 

Коментари