Институции

Актуализират цените за достъп до обществена информация

Със Заповед, обнародвана в бр. 98 на „Държавен вестник”, министърСимеон Дянков актуализира нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация. Актуализацията е направена след обсъждане с неправителствения сектор на нуждата от осъвременяване на стойностите. Както и досега, разходите при предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация не се облагат с ДДС. Новите цени са в зависимост от носителя, на който се предоставя исканата информация:
– дискета – 1 брой – 0.50 лв.;
– CD – 1 брой – 0.50 лв.;
– DVD – 1 брой – 0.60 лв.;
– разпечатване – 1 стр. (А4) – 0.12 лв.;
– ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0.09 лв.;
– факс – 1 стр. (А4) – 0.60 лв.;
– видеокасета – 1 брой – 3.25 лв.;
– аудиокасета – 1 брой – 1.15 лв.;
– писмена справка – 1 стр. (А4) – 1.59 лв.
Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Коментари