Общество

„Активно участие на ромите“, събра обществениците на Пещера

На 25.01.2013 г.от 12.00 ч. в клуб„Перистера„ град Пещера се проведе заключителна пресконференция по проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи“. Проектът е финансиран от Европеѝската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие„. В хода на конференцията бяха представени основните цели на проекта: – Промяна в нагласите и стереотипите (традиционни и нови) на държавните служители и теренните работници към ромите. Система за обучения, срещи и съвместни мероприятия с цел да се повиши информираността на държавните служители и теренните работници за спецификата на ромската общност, за това как те биха могли да работят по-ефективно с нея и как да се преодолеят културните бариери; – Промяна в начина на мислене и негативните стереотипи от страна на ромската общност към държавните служители и теренните работници. – Създаване на модел на сътрудничество с ромската общност, следвайки принцип 10 от Заключенията на Европейския съвет от 8-ми Юни 2009 година „Активно участие на ромите“. За целта на проекта бяха избрани шест пилотни области, в които е развит и тестван моделът- Велико Търново, Бургас, Пазарджик, Враца, Шумен и София област. Бяха създадени мобилни екипи за въздеѝствие-МЕВ в шесте пилотни области, които се състоят от 3-ма представители (по един от институция) от РЗИ, РИО и РДСП. Мобилните екипи работеха в тясно сътруничество и с подкрепата на Центровете за развитие на общността, създадени от Център„Амалипе„, чието сътрудничество осигури успешното развитие на проекта. В рамките на проекта Междусекторните мобилни екипи проведоха по 7 модула на обучение сред учители, социални и здравни работници от град Пещера и град Пазарджик. Модулите на обучение имаха следното съдържание:
1-ви модул- Ромите и ромските групи
2-ри модул- Стереотипи спрямо ромите
3-ти модул- Лидерство в общността
4-ти модул- Образование на ромите
5-ти модул- Здравни проблеми на ромите
6-ти модул- Проблеми на ромите в социалната сфера
7-ми модул-Ранните бракове в ромската общност
Бяха проведени местни кампании за промяна на нагласите и стереотипите, както от страна на теренните работници в сферите на здравеопазването, социалните услуги и образованието към ромскатаобщност, така и от страна на ромската общност към теренните работници.
В хода на пресконференцията се представиха резултатите от входящата и изходяща анкети, проведени за установяване на традиционно установените нагласи и положителната им промяната след приключванена проекта. Особено внимание бе обърнато на шанса да сме една от шесте пилотни области, в които има проектно изградени ЦРО(Център за развитие на общността) и създадени МЕВ, тъй като взаимодействието им показва доста добри резултати и е от полза както за самата общност, така и за институциите, работещи с нея. Екипът сподели, че теренните работници-участници в обучителните модули в гр.Пазарджик, виждайки доброто взаимодействие между екипа на МЕВ и модераторите от ЦРО Пещера, изявяват желание и надежда, че и при тях ще бъде създаден ЦРО. Директори на училища и детски градини и и медицински сестри работещи към тях- преминали 7-те обучителни модула в гр.Пещера споделиха, че обучението е било много ползотворно за тях. Като положителен фактор изтъкнаха възможността за по-добро взаимодействие и комуникация на теренните работници от трите институции и възможността по-бързо и адекватно да се решават конкретни случаи. Изказаха се предложения, че такива обучения е необходимо да се проведат с всички теренни работници работещи с ромска общност, с цел по-доброто познаване спецификите на етноса и подобряване комуникацията с хората от общността.
Предстоят деѝности и инициативи, целящи институционализиране на модела.

Дафинка Самарджиева

Коментари