Общество

Администрацията в Брацигово опроверга слуховете за опасни водоеми

Брацигово. Във връзка с разпространена информация в средствата на масово осведомяване за опасните язовири на територията на област Пазарджик, според която такива са трите намиращи се в община Брацигово – яз. „Чорбаново“, яз. „Бурово блато“ и яз. „Гачево блато“, администрацията в бунтовния град направи уточнение, според което на 13.02.2012 г. язовирите са преминали обследване от комисия назначена със Заповед на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В комисията са били включени представителите на Предприятие „Язовири и каскади“ от язовирен район „Чаира“ – инж. Борислав Йорданов – ръководител, инж. Георги Манолчев – инж. ХЕС и ЗБР и представител на Община Брацигово.
Съгласно предоставените протоколи от обследването на трите язовира, състоянието им е както следва:
• яз. „Чорбаново“:
o язовирна стена – в изправно техническо състояние;
o преливник – в изправно техническо състояние;
o основен изпускател – в изправно техническо състояние;
o водния обем на язовира е сведен под 50% от пълния обем;
За язовира е осигурено денонощно дежурство и в момента се осъществява изпускане на водни количества от основния изпускател.
• яз. „Бурово блато“:
o язовирна стена – в изправно техническо състояние;
o преливник – няма;
o основен изпускател – в изправно техническо състояние;
o водния обем на язовира е сведен под 50% от пълния обем;
o водоподаването от водовземното съоръжение е преустановено до второ нареждане.
Осигурен е постоянен надзорник на ХТС.
• яз. „Гачево блато“:
o язовирна стена – в изправно техническо състояние;
o преливник – няма;
o основен изпускател – в изправно техническо състояние;
o водния обем на язовира е сведен под 50% от пълния обем;
o водоподаването от водовземното съоръжение е преустановено до второ нареждане.
За язовира е осигурено денонощно дежурство.
Община Брацигово счита,  че на базата на тези резултати от проверката към момента няма опасност за населението и са предприети необходимите превантивни мерки за недопускане на инциденти и бедствия.

Коментари