Институции

12 нови потребители ще се възползват от проект “Заедно”

Написано от Димитър Насков

Пещера.  Община Пещера реализира на проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”. Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Към 30.06.2017 година по проект „Заедно“ има реализирани икономии, което предоставя възможност да бъдат сключени договори  с нови потребители. Във връзка с това от началото на месец юли 2017 година, социалната услуга се предоставя на 12 нови потребители, включени в резервния списък по проекта. Осигурена е заетост на 9 нови лични асистенти, съобщи за Пещераинфо Али Чешмеджиев- главен експерт "Социални дейности и интеграция" в  Община Пещера.  Към 06.07.2017 година, капацитетът на услугата е 72 места.  От началото на проекта до 06.07.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 90, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 79 лични асистенти, уточни Чешмеджиев. 

Коментари