Институции

Търсят юрисконсулт в „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“

Написано от Димитър Насков

Пещера. В основание Заповед № 477/07.07.2017г. на Кмета на Община Пещера обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“ по трудово правоотношение
І. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността
 1.1 Минимални изисквания
 – Степен на образование – от област на висше образование от Класификатора на областите на висше
образование – “Социални, стопански и правни науки”, специалност – право и професионална квалификация
– юрист
 – Професионален опит – не се изисква
 1.2 Допълнителни изисквания
 – Комуникативни умения, вкл. умения за работа с компютър – MS office; Excel, internet
 – Познания на нормативната уредба в областта на гражданското право и обществените поръчки.
 – Да притежана организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира
работата си, способност да работи в екип.
ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Длъжността е свързана изразяването на правни становища, съгласуване и юридическа консултация
по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинската администрация, както и със
осъществяването на процесуално представителство на Кмета на Община Пещера, така и с разработването на
предложения за решения на правни проблеми в областта на обществените поръчки.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса: Конкурса ще се проведе в два етапа:
– 1 – ви етап: Подбор по документи
– 2 – ри етап: Събеседване и интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят
следните документи:
4.1 Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса /свободна форма/.
4.2 Професионална автобиография.
4.3 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4.4 Копие от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния
опит.
4.5 Копия от Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация/ако има
такива/.
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
5.1 Документи за участие в 1-ви етап на конкурса се представят в 30 – дневен срок от
публикуване на обявлението в един регионален печат, в електронната страница на общината и поставянето
му на информационното табло на сградата Община Пещера, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа в
ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от
техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
 5.2 Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност да се предоставя на всеки
кандидат, за запознаване.
5.3 Допуснатите кандидати до 2-ри етап на конкурсната процедура – събеседване и интервю –
обявяване на допуснатите в 7/седем/ дневен срок от крайната дата за получаване на документи за участие в
конкурса. Датата за провеждане на 2-ри етап на конкурса ще бъде обявена в съобщението за допуснати и
недопуснати до втори етап на конкурса, както и ще бъдат уведомени допуснатите кандидати.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред
сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО

Коментари