Институции

Търсят кандидати за 4 вакантни длъжности в пещерската полиция

Написано от Величка Ачева

Със заповед на министъра на вътрешните работи в Областната дирекция на МВР в Пазарджик е обявен конкурс за общо 19 младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка.До момента обаче, Пещераинфо научи, че няма нито един желаещ от Пещера, който да е подал докумнти за работа в полицията, при все че за РУ-Пещера има обявени 4 вакантни длъжности.

Ето и всички обявени позиции:

1. Отдел „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 2 (две) вакантни длъжности;
– „конвой“;
– полицай – старши полицай (водач на конвоен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.
***
2. Районно управление Пазарджик
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
– полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 4 (четири) вакантни длъжности.
***
3. Районно управление Велинград
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.
***
4. Районно управление Пещера
Участък Батак
– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
Участък Брацигово
– полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности.
***
5. Районно управление Септември
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;
Участък Белово
– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидати – бивши държавни служители, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока и да отговарят на условията съгласно Наредбата за условията и реда, при който се ползва специален режим на движение от МПС – изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) и за длъжността полицай – старши полицай (водач на конвоен автомобил);

4.6. Да притежават специализация/допълнителна квалификация – курс за водачи на служебни кучета – изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на служебно куче);

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 15  дневен срок – до 7 юли, вклъчително, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят следните документи:

1.1. Копие на лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация, че кандидатът:

1.3.1. Има само българско гражданство;

1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по чл. 3а, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ – в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.6. Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

1.7. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) – само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) и за длъжността полицай – старши полицай (водач на конвоен автомобил);

1.8. Документ, удостоверяващ изискващата се специализация/допълнителна квалификация – само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на служебно куче);

1.9. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3;

3. В заявлението по точка 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност;

4. Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1;

5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен ред медицинските свидетелства на кандидатите в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен Областна дирекция на МВР – Пазарджик;

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, до Института по психология – МВР и до ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

 

ІV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски“, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към член 3, алинея 1, точка 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

 

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 3 (три) месеца от обявяването на конкурса.

 

Коментари