Политика

Следващото заседание на Общински съвет- Пещера е на 29 юни

obshtinska sgrada
Написано от Димитър Насков

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на 24-то заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 06.2017г. / четвъртък / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
 

Информация от „Биовет“АД относно опазване качеството на въздуха.
Докладва: Представител на „БИОВЕТ“ АД
 

Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода юли 2016 – юни 2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов– Директор Дирекция „ЕФСПОП“
 

Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“
 

Актуализиране и допълване на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“
 

Избор на оператор на Регионалното Депо за Неопасни Отпадъци – РДНО и във връзка с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов– Директор Дирекция „ЕФСПОП“
 

Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

Изменение и допълнение на Решение №236/26.01.2017г.на Общински съвет – Пещера в Приложение № 14 « Списък на правоимащите на транспортни разноски служители от Община Пещера».
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“
 

Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на лицето Христо Костадинов Попърцов в размер на 40 кв.м за изграждане на пристройка към съществуваща сграда.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“
 

Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.2.36, гр. Пещера, ул. «Д-р Петър Цикалов» № 41-А, блок А2, ет.2, обект 1.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»

Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»
Питания.

Коментари