Институции

Обявиха плажа на концесия

Написано от Величка Ачева

Пещера.По предложение на кмета на Община Пещера, общинските съветници разрешиха процедура по отдаването на концесия на плажа.

Община Пещера предвижда превръщането на обекта на концесия в привлекателен и модерен комплекс (център), който ще подобри визията на град Пещера, който да се използва от жителите и гостите на населеното място за отдих и развлечения. За целта за първите 36 месеца бъдещият концесионер трябва да инвестира 250 000 лв.

Концесионерът трябва да представи на Общината инвестиционна програма за обекта, която да съдържа изисквания за рехабилитация на основните басейнови съоръжения, смяна на на настилките, реновиране на мазилките и стенните покрития, монтиране на санитарна арматура в баните, тоалетните, необходимост от текущи ремонтни работи.

С цел осигуряване на достъпност за по-широк кръг потребители, от една страна, и от друга страна осигуряване на ефективна икономическа дейност на бъдещия концесионер, срокът на концесионния договор да бъде 35 години. Този срок ще осигури и покриване на инвестиционните разходи, добро стопанисване и поддържане на обекта на концесия, без да се нарушава икономическия баланс, който е поддържането на равновесие между ползите и рисковете при условията на сключения договор за концесия.

Концесионерат ще трябва да осигури поне 5 работни места.

 

Изборът на концесионер ще стане с открита процедура, регламентирана в Закона за концесиите, с която се цели предоставянето на концесия за услуга да протече в условията на публичност и прозрачност.

Коментари