Институции

На 28 декември е последното за 2017 г. заседание на Общински съвет- Пещера

Написано от Димитър Насков

Пещера.  Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква общинските  съветници на тридесето заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на   28.12.2017 г.   / четвъртък / от  14.30 часа в конферентна зала на хотел „Домейн“- Пещера с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера през 2018 г.

                                               Докладва: д-р Цветана Лепарова

Председател на Общински съвет

2. Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода  юли-  декември 2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов  – Директор на дирекция ЕФСПОП

3. Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2017 г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж.Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

4. Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,  

Димитър Симонов – Гл. специалист „Общинска собственост, наеми“

5. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,  

Николай Балабанов – Директор н Център за подкрепа

на личностното развитие – ОДК.

6. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ ФСД“

7. Одбряване на план-сметка за такса битови отпадъци.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ ФСД“

8. Вземане на решение за приемане доклад за оценка на цяло предприятие –  “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Цветан Христов – Директор на дирекция „ АПИО“

9. Номиниране на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

 Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

 10. Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Широките ливади“ и местността „Ямата“ собственост на „Биовет“ АД и Община Пещера

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“

11. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2018г.-2019г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

12. Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги“ с идентификатор 56277.4.50 в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

13. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1 Кv  от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера и одобряване на задание.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

14. Питания.

Коментари